BFG

Gwarancje BFG
Depozyty w Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG

      Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1866 z późn. zm.) Regulacje prawne przyjęte w ustawie o BFG odpowiadają w pełni Dyrektywie 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, znowelizowanej Dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającą Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.
TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

      Depozyty gromadzone w Banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996) według następujących zasad:

    1)    gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
            a)    osoby fizyczne,
            b)    szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,
            c)    osoby prawne,
            d)    jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
            e)    rady rodziców;

    2)    w przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób – w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych;

    3)    w przypadku prowadzenia przez Bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik;

    4)    gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w Banku przez jednego deponenta, według stanu na dzień zawieszenia działalności Banku, do wysokości równowartości w złotych 100 000 EUR, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości;

    5)    środkami objętymi ochroną gwarancyjną, są środki w złotych lub w walucie obcej;

    6)    wartość środków objętych ochroną gwarancyjną, powiększonych o odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności, ustala się według stanu na początek dnia spełnienia warunku gwarancji;

    7)    środki pieniężne zgromadzone w Banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową);

    8)    w przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 EUR;

    9)    oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m. in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94), o ile należności te stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;

    10)    gwarancjami BFG nie są objęte środki zdeponowane przez następujące jednostki:
            a)    Skarbu Państwa,
            b)    Narodowego Banku Polskiego,
            c)    banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe,
            d)    spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,
            e)    Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
            f)    instytucji finansowych,
            g)    firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego,     o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego Rozporządzenia (Rozporządzenie nr 575/2013 to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)     nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające     rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.),
            h)    osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank,
            i)    krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11     września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z  2016 r. poz. 615),
            j)    funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw     inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami     inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.),
            k)    otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw     emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291     i 615),
            l)    jednostek samorządu terytorialnego,
            m)    organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów     centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw;

    11)    do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski;

    12)    gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe;

    13)    świadczenie pieniężne, gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji;

    14)    roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji;

    15)    kontakt z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym:
          Adres:
          ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
          00-546 Warszawa
          Telefon - Kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów:
          22 58 30 942
          22 58 30 943
          22 58 30 945
          Fax:
          22 58 30 589
          E-mail:
          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim (strony internetowe: http://www.bsradomyslwielki.com.pl) jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu. Polityka prywatnsci.

Akceptuj cookies na stronie.